Návrh VZN XY/2024 ktorým sa ruší VZN č. 5/2013 o financovaní materských škôl a šk. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská v znení neskorších zmien