Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce (ďalej len „nariadenie”).

Obec Valaská v zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. zverejňuje návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce (ďalej len „nariadenie”).