Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkarňach zriadených na území obce Valaská

Obec Valaská v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkarňach zriadených na území obce Valaská