Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Valaská

Obec Valaská v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Valaská

Termín na predkladanie pripomienok: do 4. 11. 2021 vrátane