Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Valaská

Obec Valaská v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Valaská

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme. elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.