Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholu a o ochrane nefajčiarov obmedzením fajčenia v obci Valaská