Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Valaská na II. polrok 2022

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavná kontrolórka obce Valaská predkladá Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022