Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na II. polrok 2023

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, hlavný kontrolór obce Valaská predkladá Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023.