Informácia o spôsobe vybavenie Petície za eliminovanie zápachu ČOV (čistiareň odpadových vôd) Valaská

Obec Valaská ako orgán verejnej moci v zmysle § 1 ods. 2b zákona č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov prijala písomnosť s názvom „Petícia za eliminovanie zápachu ČOV (čistiareň odpadových vôd) Valaská, ktorá bola obci doručená 4. novembra 2020 a zaevidovaná pod č. 7903/2020, P-02/2020.

Obec Valaská riešila podanú petíciu nasledovne:

  • Dňa 13. 11. 2020 písomne vyzvala Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica o písomné vyjadrenie sa k predmetnej petície.
  • Dňa 19. 1. 2021 bola doručená písomná odpoveď, ktorá tvorí prílohu tohto listu, so záverom, že po uvedení ČOV do skúšobnej a následnej trvalej prevádzky bude Prevádzkovateľ ČOV Valaská pravidelnou obsluhou, údržbou, čistením a dodržiavaním prevádzkovej disciplíny počas užívania ČOV zabezpečovať elimináciu nadmerného šírenia pachov do okolia, ktorý nebude brániť v plnohodnotnom a predovšetkým kvalitnom bývaní v obci.

Spôsob vybavenia:

Písomné oznámenie o vybavení petície bolo zaslané jej podávateľovi listom, doporučene dňa 25. 1 .2021