Dodatok č. 7 k VZN č. 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská

V zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec Valaská vyhlasuje Dodatok č. 7 k VZN č. 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská