ZÁPIS ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA ŠK. ROKA 2020/2021

Základná škola Jaroslava Simana vo Valaskej

oznamuje rodičom, že ZÁPIS do 1. ročníka školského roka 2020/2021 bude prebiehať bez osobnej prítomnosti detí, a to:

elektronickou formou od 15. apríla do 30. apríla 2020  vypísaním elektronickej prihlášky, ktorá je zverejnená na webovom sídle školy v časti život v škole. 

ALEBO

doručením dôsledne vypísaného a podpísaného zápisného lístka do základnej školy          vo štvrtok 30. apríla  od 9.00 do 16.00 hod. – do schránky umiestnenej pri hlavnom vchode do budovy 2. stupňa. Zápisný lístok si zákonný zástupca môže vyžiadať  v kancelárii základnej školy vždy v pondelok, v stredu a v piatok od 9.00 do 10.00 hod.

Zákonný zástupca, ktorý chce požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky k elektronickej prihláške alebo zápisnému lístku prikladá žiadosť o odklad.  Bližšie informácie k zápisu sú zverejnené na webovom sídle základnej školy, OcÚ vo Valaskej a na infotabuliach v obci.

Zákonným zástupcom PRIPOMÍNAME, že zápis sa týka detí, ktoré do 31. august 2020  dovŕšia šiesty rok veku, a to aj v prípade, že zákonný zástupca chce požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky. Povinnosť zapísať svoje dieťa platí aj pre zákonných zástupcov, ktorých deti sa zúčastnili zápisu minulý školský rok a mali už odklad.

Všetkým žiakom, ktorí sa zapíšu a nastúpia do 1. ročníka našej základnej školy v školskom roku 2020/2021 Obec Valaská venuje štartovací balíček, školské potreby, v hodnote 16,60 eur.

Na všetkých budúcich prvákov sa už teraz tešia žiaci a zamestnanci Základnej školy Jaroslava Simana vo Valaskej.