VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE VALASKÁ

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej v súlade s § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej č. 155/2022 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Valaská.

Všeobecné podmienky:

 • Pracovný úväzok hlavného kontrolóra bol stanovený na 40% týždenného pracovného času, t. j. 15 hodín týždenne
 • Voľba sa uskutoční dňa 11.01.2023 na zasadnutí obecného zastupiteľstva v zasadacej miestnosti Obecného úradu vo Valaskej
 • Termín odovzdania písomných prihlášok: do 21.12.2022 do 15:00 hodiny
 • Kandidáti musia doručiť písomné prihlášky spolu s prílohami v stanovenom termíne do podateľne s označením „voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“.
 • Súčasťou prihlášky musí byť:
 • Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • Doklad o vzdelaní (overená kópia)
 • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • V prihláške je potrebné uviesť: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, telefónny kontakt, stručný profesijný životopis a písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške podľa § 11 ods. 1 zákona

spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre potreby obce v súvislosti s voľbou hlavného kontrolóra obce.

 • V prípade doručenia poštou alebo iným spôsobom je rozhodujúci dátum a čas prijatia.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky :

 • Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra obce je ukončené minimálne úplné stredné vzdelania
 • Znalosť príslušnej legislatívy v samospráve, jej hospodárení a financovaní
 • Spôsobilosť na právne úkony
 • Bezúhonnosť
 • Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov v životopise a doklade o vzdelaní