Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Valaská

Názov projektu: Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Valaská

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je znížiť množstvo nelegálne uloženého odpadu vkatastrálnom území obce Valaská. Projekt je zameraný na realizáciu sanácie nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnych skládok. Medzi navrhované činnosti projektu patria: zber odpadu nakladaním nahromadeného odpadu nakladačom, vytriedenie odpadu, odvoz odpadudo miesta zhromažďovania azneškodňovania odpadu anásledná rekultivácia dotknutého územia vo forme približného vyrovnaniaterénu.

Typ projektu : Dopytovo-orientovaný projekt
Trvanie projektu: 10/2019 (03.10.2019 – 11.10.2019)
Maximálna výška nenávratnéhofinančnéhopríspevku: 57802,96EUR

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí arodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja vrámciOperačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk
www.esf.gov.sk
www.minv.sk
www.valaska.sk