Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Valaská

Cieľom projektu je znížiť množstvo nelegálne uloženého odpadu v katastrálnom území obce Valaská. Projekt je zameraný na realizáciu sanácie nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnych skládok. Medzi navrhované činnosti projektu patria: zber odpadu nakladaním nahromadeného odpadu nakladačom, vytriedenie odpadu, odvoz odpadu do miesta zhromažďovania a zneškodňovania odpadu a následná rekultivácia dotknutého územia vo forme približného vyrovnania terénu.