Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici informuje o nových opatreniach!!!! POZOR!!!

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e), z) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

zakazuje:

a) všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, bary, cukrárne, kaviarne, kasína, herne, prevádzky ambulantného predaja a pod.) predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane ich predaja na odber so sebou,

b) organizovanie hromadných podujatí divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, športových podujatí v interiéri aj exteriéri,

c) realizovanie posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov,

d) výkon bohoslužieb, služieb božích a spovedí.

(2) Zákaz sa nevzťahuje na:

a) športové podujatia registrovaných klubov za podmienok určených vydanou vyhláškou  

b) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a/alebo nealkoholické nápoje na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,

c) pohrebný obrad, obrad krstu a sobášny obrad, bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania,

d) spovede osobám, ktoré sú v nebezpečenstve smrti, vrátane spovedí v rizikových prevádzkach (zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb a pod.),

e) rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu.

Nedodržaním uvedených opatrení môže prísť ku kolapsu zdravotníckych zariadení ako aj našej nemocnici v Brezne, kde kapacita vytvorených COVID lôžok je naplnená takmer na maximum.

Pomôžme svojou zodpovednosťou vyčerpaným zdravotníkom.