POSTUP PRIPÁJANIA NA VYBUDOVANÚ VEREJNÚ KANALIZAČNÚ SIEŤ – informácia pre nových producentov odpadových vôd

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. informuje občanov – „AGLOMERÁCIA VALASKÁ – KANALIZÁCIA A ČOV“, postup pripájania na vybudovanú verejnú kanalizačnú sieť

  1. Noví producenti odpadových vôd sú povinní vybudovať si kanalizačné prípojky na súkromnej časti nehnuteľnosti, ktoré sa napoja do pripravenej revíznej kanalizačnej šachty DN 400. Súčasťou kanalizačnej prípojky nemôže byť existujúca žumpa, prípadne septik! Uvedené je povinný zabezpečiť producent splaškových odpadových vôd vo vlastnej réžii a na vlastné náklady.
  2. Realizovaný výkop pre kanalizačnú prípojku od pripájanej nehnuteľnosti po revíznu kanalizačnú šachtu DN 400 je potrebné nechať nezasypaný, pre účely až do vykonania kontroly montáže kanalizačného potrubia a vykonania revízie kanalizačnej prípojky zamestnancami StVPS, a.s.
  3. Po zrealizovaní kanalizačnej prípojky na súkromnej časti nehnuteľnosti, je potrebné na príslušnom zákazníckom centre StVPS, a.s. (ZC 08, Sekurisova č. 4, Brezno) podať: Žiadosť o kontrolu splnenia technických podmienok na pripojenie a o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod/kanalizáciu a Prihlášku na dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. K žiadosti je potrebné doložiť list vlastníctva pripájanej nehnuteľnosti a kópiu katastrálnej mapy so zakreslením pripájanej nehnuteľnosti.

POZOR!!!!!! V prípadoch, kedy bola vybudovaná pre danú nehnuteľnosť verejná časť kanalizačnej prípojky s revíznou kanalizačnou šachtou DN 400, nie je potrebné na StVPS, a.s. odsúhlasovať projektovú dokumentáciu kanalizačnej prípojky.

V prípadoch, ak sa jedná o dodatočné napájanie na verejnú kanalizáciu t.j. pre nehnuteľnosti, resp. parcely, ku ktorým nebola vybudovaná verejná časť kanalizačnej prípojky s revíznou kanalizačnou šachtou DN 400, je potrebné spracovať jednoduchú projektovú dokumentáciu kanalizačnej prípojky (odborne spôsobilou osobou) a predložiť k vyjadreniu na príslušné zákaznícke centrum StVPS a.s. (ZC 08, Sekurisova č. 4, Brezno).

4. Po zaregistrovaní vyššie uvedených žiadostí na zákazníckom centre, bude príslušná prevádzka StVPS, a.s. kontaktovať žiadateľa pre zrealizovanie kontroly splnenia technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu a následne vypracuje revíznu správu a evidenčnú kartu kanalizačnej prípojky, ktoré budú slúžiť ako podklad pre uzatvorenie obchodnej zmluvy.

V konečnej fáze, producent splaškových odpadových vôd uzatvorí na príslušnom zákazníckom centre StVPS, a.s. (ZC 08, Sekurisova č. 4, Brezno), obchodnú zmluvu na odvádzanie splaškových odpadových vôd.

StVPS, a.s. upozorňuje, že novovybudovanou verejnou kanalizáciou v rámci stavby „Aglomerácia Valaská – kanalizácia a ČOV“, je možné odvádzať len splaškové odpadové vody. Vody z povrchového odtoku (strechy, spevnené plochy a pod.) je zakázané zaúsťovať do predmetnej verejnej splaškovej kanalizácie.

Kompletný postup a technické podmienky zriadenia novej kanalizačnej prípojky a pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu ako aj potrebné tlačivá je možné stiahnuť na adrese: https://www.stvps.sk/na-stiahnutie/