Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti

Delegáti mimoriadneho snemu Združenia miest a obcí Slovenska na svojom rokovaní, konaného dňa 18.mája 2022 v Senci vyzývajú svoje členské mestá a obce, aby vstúpili do štrajkovej pohotovosti od štvrtku 19.5.2022. Združenie zároveň deklaruje, že sa bude snažiť o partnerskú komunikáciu s vládou i všetkými dotknutými subjektmi. Apelujú nielen na členov vlády, ale rovnakú výzvu v súvislosti s predkladanou legislatívou a zdrojovým financovaním budú smerovať aj na Národnú radu SR. Situáciu plánuje vyhodnotiť koncom júna. V prípade, že sa nič nezmení, je združenie pripravené vstúpiť v spolupráci s ďalšími samosprávami a profesnými organizáciami do celoslovenského štrajku.
V rámci štrajkovej pohotovosti:
a) účelne medializovali sociálno-ekonomické dopady na miestnu územnú samosprávu,
b) zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami poukazovanými štátom na tento výkon, teda v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách,
c) symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde od 19. mája 2022 do 30. júna 2022,
d) prioritne financovali kľúčové kompetencie miestnej územnej samosprávy. Financovať ostatné kompetencie v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov.
e) prerušili, respektíve obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy na bezprostredne nevyhnutné obdobie, kým vláda SR neprejaví vôľu konštruktívne vyjednávať o výzvach a požiadavkách prijatých v uznesení 32. mimoriadneho snemu ZMOS.

https://www.zmos.sk/zasadne-postoje-z-mimoriadneho-snemu-zmos–oznam/mid/405616/.html#m_405616