CELOOBECNÁ DERATIZÁCIA

Obec Valaská, v zastúpení starostom obce Mgr. Petrom Jenčom, v záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok v zmysle § 4 ods. 3 písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje všetkým právnickým osobám a obyvateľom Obce Valaská nasledovné:

Dňa 03.09. 2020 prebehne pravidelná celoobecná deratizácia za účelom eliminácie výskytu živočíšnych škodcov na území Obce Valaská.

Obec Valaská zároveň vyzýva

všetky fyzické a právnické osoby, ktoré na území obce vlastnia, užívajú alebo spravujú nehnuteľnosti (budovy, pozemky, kanalizácie) aby zabezpečili vykonanie ochrannej deratizácie pri výskyte živočíšnych škodcov vo svojich objektoch. Taktiež je potrebné vykonať represívnu a bariérovú deratizáciu v prípade zistenia zamorenia týchto objektov škodlivými hlodavcami.

Žiadame, aby každý občan, ktorý spozoruje výskyt nebezpečných hlodavcov na území obce v okolí budov, kanalizácií, kontajnerov na komunálny odpad a verejných priestranstiev o bezodkladné nahlásenie na Obecný úrad Valaská úsek životného prostredia, kontaktná osoba: Mgr. Janka Maličká, telefonický kontakt: 048/6711506, e-mail: janka.malicka@valaska.sk