Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ValaskáHľadať
 
 

Obecné zastupiteľstvo


Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej má 11 poslancov.


 

Poslanci

Ing. Peter Bánik poslanec, volebný obvod č. 1


 

Richard Datko volebný obvod č. 1

Mobil: 0903 395453

E-mail: datko.huslik@gmail.com


 

Ing. Ján Dundovič volebný obvod č. 1

Mobil: 0903807387

E-mail: dundovic.jano@gmail.com


 

Mgr. Róbert Hlaváčik volebný obvod č. 1

Mobil: 0908 479723

E-mail: robert.hlavacik@gmail.com


 

PhDr. Mgr. Zuzana Kúdelková volebný obvod č. 1

Mobil: 0915 871681

E-mail: zkudelkova@gmail.com


 

PaedDr. Matúš Magera volebný obvod č. 1

Mobil: 0902 058006

E-mail: matus.magera@gmail.com


 

Blažena Pastírová volebný obvod č. 1

Mobil: 0907 834591

E-mail: blaza1947@centrum.sk


 

Ing. Zuzana Rolincová MSc. volebný obvod č. 1

Mobil: 0944 415679

E-mail: zuzana.rolincova@gmail.com


 

Mgr. Lucia Karolová volebný obvod č. 2

Mobil: 0948 523128

E-mail: luckakarolka@gmail.com


 

Martin Krupa volebný obvod č. 2

Mobil: 0903 178651

E-mail: krupa.martin5@gmail.com


 

Jozef Vrbovský volebný obvod č. 2

Mobil: 0908 826677

E-mail: vrbovsky.jozef@centrum.sk


 

 

 

Náplň práce poslancov:


   V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.
   Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.
   Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou starostu obce, s funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej orgánu má byť volený, alebo ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.
   Počet poslancov obecného zastupiteľstva určí obecné zastupiteľstvo v rozmedzí od 9 do 60; ak ide o obec s počtom obyvateľov menej ako 40, je potrebných najmenej päť poslancov obecného zastupiteľstva.
   Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä podľa §11 písm.:

   a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva,  schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
   b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
   c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
   d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,5a)
   e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
   f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
   g) uznášať sa na nariadeniach,
   h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa
   i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
   j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
  k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
   l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
  m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
   n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
   o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
   p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,

rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa uznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11a odseku 1 písm.b) a okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11a písmeno c). 

  


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Sociálny taxík

Obec Valaská od 2.5.2018 pripravuje zámer poskytovania služieb sociálneho taxíka. V prílohe nájdete cenník poplatkov a dotazník k uvedenej službe.   Poskytovanie služieb sociálneho taxíka Dotazník ku službe  

Zber odpadu

Civilná ochrana

Dokument starostlivosti o dreviny obce Valaská

webygroup
ÚvodÚvodná stránka