Zverejnenie zámeru previesť nižšie identifikovaný majetok obce Valaská z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Valaská v súlade s ustanovením §9 ods. 2. písm. a) a §9a ods. 8. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer previesť predmetný pozemok predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa do vlastníctva žiadateľov – Ing. Ľudovít Šály, Doc., Ing. Dagmar Šályová , Ing. Vlasta Sásová, Ing. Roman Šály

Súbory na stiahnutie