Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu osobitného zreteľa pre Margitu a Vojtecha Hahnovcov, Valaská