Zverejnenie zámeru prenechať nižšie identifikovaný majetok obce Valaská do nájmu, na ktorý nájom sa vzťahuje dôvod hodný osobitného zreteľa

Obec Valaská v súlade s ustanovením §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenechať z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu nižšie identifikovaný nehnuteľný majetok žiadateľovi Martinovi Andrišekovi

Súbory na stiahnutie