Zverejnenie zámeru prenechať nižšie identifikovaný majetok obce Valaská do nájmu, na ktorý nájom sa vzťahuje dôvod hodný osobitného zreteľa

Obec Valaská v súlade s ustanovením §9a a §9aa, odst.2, písmeno e) bod 2.  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská, zverejňuje zámer prenechať z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu nižšie identifikovaný nehnuteľný majetok žiadateľke Blažene Pastírovej.

Súbory na stiahnutie