Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu osobitného zreteľa žiadateľovi Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Valaská zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce spôsobom podľa ustanovení § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znp. z dôvodu osobitného zreteľa žiadateľovi Packeta Slovakia s.r.o.

Súbory na stiahnutie