Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu osobitného zreteľa žiadateľovi Jozefovi Koľajovi

Obec Valaská zverejňuje zámer v zmysle ustanovení § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znp. z dôvodu osobitného zreteľa a to žiadateľovi Jozefovi Koľajovi

Súbory na stiahnutie