Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu osobitného zreteľa žiadateľke Adriane Berčíkovej

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce spôsobom podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov žiadateľke Adriane Berčíkovej