Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu osobitného zreteľa pre spoločnosť ISPA s.r.o. so sídlom Kopčianska 92, Bratislava, IČO: 313 287 17