Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu osobitného zreteľa pre spol. Chironex s.r.o. so sídlom Krajinská 32, 921 01 Piešťany, IČO:50 213 539