Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu osobitného zreteľa pre Gastro klasik s.r.o. so sídlom Hronská 423, 976 46 Valaská, IČO 50 555 448