Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. – pre FK Železiarne Podbrezová a.s. so sídlom Kolkáreň 58, 976 81 Podbrezová, IČO: 50 922 602