Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce spôsobom v súlade s ustanoveniami §9 ods .2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov žiadateľke Soni Rafajovej