Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) žiadateľom Anne Havašovej a Miroslavovi Oravcovi