Zverejnenie zámeru o prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľov Igor Kováč a Janka Kováčová