Zverejnenie zámeru o prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľov Mgr. Ľubica Sorkovská a Peter Sorkovský