Zverejnenie zámeru o prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľov Denisa Tepperová a Tomáš Tepper