Zverejnenie zámeru prenechať nižšie identifikovaný majetok obce Valaská do nájmu, na ktorý nájom sa vzťahuje dôvod hodný osobitného zreteľa pre žiadateľa Packeta Slovakia, s.r.o.