Zverejnenie zámeru o prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľov Anton Medveď a Miloslava Medveďová