Zverejnenie zámeru o prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľov Jaroslav Poliak a Emília Poliaková