Zverejnenie návrhu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská

Obec Valaská zverejňuje návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská. Pripomienky k návrhu je možné zaslať písomne na adresu Obecného úradu, ústne do zápisnice na obecnom úrade alebo elektronicky na adresu: prednosta@valaska.sk v termíne do 11. 12. 2020 (vrátane).