Zverejnenie návrhu VZN o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská č. 1/1999 o odpredaji nehnuteľností (pozemkov a stavieb), ktoré sú vo vlastníctve obce

Obec Valaská v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje Návrh VZN o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská č. 1/1999 o odpredaji nehnuteľností (pozemkov a stavieb), ktoré sú vo vlastníctve obce