Zverejnenie návrhu VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Valaská

Obec Valaská v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Valaská