Zverejnenie Návrhu všeobecne záväzného nariadenia č. XY/2020 o poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately