Zverejnenie návrhu Dodatku k VZN č. 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská

Obec Valaská v zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. zverejňuje návrh Dodatku k VZN č. 5/2013  o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská