Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

Oznamujeme občanom, že na Hronskej ul. sa nachádza obecné kompostovisko, kde môžete bezplatne odovzdať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad ako trávu, konáre, drevený odpad, kvetiny, drevnú štiepku, popol, zhnité ovocie a zeleninu a pod. Technické služby zabezpečujú zvoz biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov každý piatok, preto Vás žiadame v prípade potreby o vyloženie takého odpadu pred rodinný dom.

Do biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad nepatrí: uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakáľačky“, exkrementy spoločenských a hospodárskych zvierat a pod