VZN č. 8/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská

Obec Valaská v zmysle § 6 ods. 8 vyhlasuje VZN č. 8/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská. Účinnosť nadobúda dňa 1. 1. 2021