VZN č. 5/2020 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská č. 3/2012 o podmienkach prevádzky kultúrneho domu a o poplatkoch za prenájom priestorov v kultúrnom dome