VZN č.4/2020 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská č. 1/1999 o odpredaji nehnuteľností (pozemkov a stavieb), ktoré sú vo vlastníctve obce