Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská

V zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec Valaská vyhlasuje VZN č. 4/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská