Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkarňach zriadených na území obce Valaská

Obec Valaská v súlade § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. zákona vyhlasuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkarňach zriadených na území obce Valaská