Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Valaská

Podľa § 12 ods. 1 a v súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Valaská,

ktoré sa bude konať dňa 23. júna 2021 o 16.00 hodine

v zasadačke Obecného úradu Valaská, Námestie 1. mája 460/8, Valaská